Předmluva vedení společnosti

Skupina GOLDBECK Gruppe při spolupráci s obchodními partnery i v celém dodavatelském řetězci přikládá velkou hodnotu sociální a ekologické udržitelnosti. Našimi pilíři jsou lidskost, zodpovědnost a připravenost k práci. Těmito třemi ústředními hodnotami se vyznačuje náš podnik i naše jednání se zákazníky, obchodními partnery, dodavateli a zaměstnanci. Kodex chování konkretizuje naše zásady a hodnotová měřítka a definuje minimální standardy pro spolupráci s obchodními partnery (dále jen „podnik“).

 

Je založen zejména na níže uvedených mezinárodních směrnicích a principech:

 

  • všeobecná deklarace lidských práv vydaná Organizací spojených národů (UN-UDHR),
  • obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv (UNGP),
  • konvence a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO) k pracovním a sociálním standardům,
  • úmluva OSN o právech dítěte (UN-CRC),
  • úmluva OSN o právech žen (UN-CEDAW),
  • směrnice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky.

 

Uznáváme zodpovědnost podniku ohledně dodržování všech mezinárodně uznávaných lidských práv a předcházení porušování lidských práv, přičemž povinností států je chránit a zaručovat lidská práva.

 

Tento kodex chování platí pro všechny podniky, které pro podniky skupiny GOLDBECK Gruppe vyvíjejí, vytvářejí, prodávají nebo vykonávají služby či zboží. Skupina GOLDBECK zavazuje své dodavatele, jejich dodavatele i všechny subdodavatele k dodržování zásad. Národní a mezinárodní zákony a předpisy, které platí v jednotlivých zemích obchodní činnosti, i principy uvedené v tomto kodexu chování je nutné dodržovat. Ze všech platných pravidel je třeba vždy dodržovat ta, která jsou pro účely ochrany nejvhodnější. Tento kodex chování nemá ochranný účinek pro třetí strany a nedává třetím stranám žádné nároky vůči skupině GOLDBECK.

 

Dále je třeba zajistit implementaci výše uvedených standardů prostřednictvím vnitropodnikových procesů a zajistit také dohled nad nimi. Skupina GOLDBECK má právo tuto skutečnost kontrolovat.

1. Práce a lidská práva