PPP (Public Private Partnership)

Partnerství veřejného a soukromého sektoru 

Společnost GOLDBECK Public Partner GmbH rozvíjí a strukturuje projekty veřejného sektoru v rámci celého životního cyklu nemovitosti. Plánovací a stavební služby, financování i všechny služby z fáze používání přitom integrujeme do energeticky efektivního a hospodárného celkového optima a nabízíme svým zákazníkům paušální ceny pro smluvní období až 30 let. Díky skupině GOLDBECK disponujeme praxí a potenciálem, abychom z mnoha možností a výkonných prvků projektu navrhli projekt, který zákazníkovi vygeneruje nejvyšší možný užitek. Od začátku až do konce životního cyklu nemovitosti přebíráme ekonomickou odpovědnost. Obraz o výkonnosti stavby a provozu, který je nutné definovat, rozdělení rizika a odměna jsou zafixovány uzavřením smlouvy. Tím je zajištěna transparentnost pro všechny zúčastněné. Společnost GOLDBECK důrazně podporuje iniciativu pro transparentnost německého stavebnictví.

Úspěšný model PPP

To je oč tu běží!

PPP nebo konvenční realizace? Rozhodnutí není snadné. K zodpovězení je mnoho otázek. Jaké výhody skýtá spolupráce se soukromými partnery? Především: Jaká varianta je hospodárnější? A jak naleznete vhodného partnera? Zde může pomoci, když se hlouběji podíváme na charakteristiky partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Protože ty tvoří rámec optimální realizace. Oč důsledněji se tyto stěžejní východiska oběma stranami dodržují, o to je PPP ve srovnání s konvenčním přístupem efektivnější. Sledování životního cyklu Jak je nemovitost hospodárná se ukáže až z dlouhodobějšího hlediska. Přitom používání budovy a její údržba činí až 80 % jejich celkových nákladů. Proto partnerství veřejného a soukromého sektoru zohledňuje následné a provozní náklady již ve fázi projektu stavby a vyvíjí mimořádně hospodárná, provozuschopná řešení. Alokace rizik V dlouhodobém partnerství je riziko přiměřené rozděleno: Každý smluvní partner nese riziko, které umí nejlépe řídit a kontrolovat. Tak dosahují obě strany optimální hospodárnosti. Specifikace výstupu Funkční popis výkonu závazně stanovuje cílové a rámcové požadavky. Ty určují druh, rozsah a kvalitu poskytovaných výkonů. Privátnímu partnerovi zůstává dostatek prostoru k uplatnění vlastního know-how. Odměňování za výkon Odměna založená na kvalitě, užitku a disponibilitě vytváří motivaci k ekonomicky optimálnímu jednání. Pro tento záměr je obzvlášť užitečná regulace pomocí bonusů a malusů. Veřejný zadavatel si tak uchová během celé doby platnosti smlouvy kontrolu nad dohodnutou úrovní služeb.

Charakteristika úspěšného projektu PPP:

Při hodnocení projektů PPP se jako rozhodující pro hospodárnost a úspěch ukázaly následující faktory:

 •  Včasné zapojení uživatelů a osob s rozhodovací pravomocí do procesu zadání
 •  Stanovení cíleně orientovaných kritérií hodnocení specifických pro projekt a stanovení vah
 •  Včasná a transparentní komunikace o záměru

Výhody tohoto modelu

Podrobné výhody projektů PPP:

 •  Rychlá realizace projektů
 •  Zvýšení efektivnosti díky zapojení soukromého know-how
 •  Optimalizace nákladů prostřednictvím posouzení životního cyklu a konkurenčních podmínek na straně nabízejícího
 •  Jistota plánování pro veřejné hospodaření díky využití paušalizovaných služeb
 •  Transparentnost nákladů při přípravě veřejných nemovitostí v rámci celého životního cyklu
 •  Přerušení vazby mezi údržbou a dočasným veřejným stavem domácnosti
 •  Dlouhodobé uchování hodnoty nemovitosti na úrovni stanovené veřejným sektorem
 •  Vysoká funkční a architektonická kvalita

Další témata